12
 
Lajme Shqip Tuesday, 09 April 2013 20:00

TIRANE– Presidenti i Republikës, Bujar Nishani, në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 152, pika 3 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, dekretoi datën 22 dhjetor 2013, për zhvillimin e referendumit të përgjithshëm me objekt shfuqizimin e nenit 22, pika 3, dhe nenit 49 të ligjit nr.10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”.

Presidenti Nishani dekretoi sot datën 22 dhjetor për mbajtjen e referendumit, të kërkuar nga një grup nismëtar të shoqatave ambjentaliste dhe atyre të shoqërisë civile. Referendumi për importin e mbetjeve urbane do të vendosë nëse do të shfuqizohen apo jo nenet 22, pika 3, dhe 49, të cilat kërkojnë të rregullojnë importin e lëndëve të para (mbetje të ndara) për industrinë ricikluese në vend.

Zyra e shtypit e Presidencës publikoi relacionin shpjegues për caktimin e datës së referendumit.
“Më datë 30.11.2011, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), është paraqitur një kërkesë për fillimin e procedurave për zhvillimin e një referendumi të përgjithshëm për shfuqizimin e një pjese të ligjit nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”.
Me Vendimin nr. 1236, datë 22.12.2011, KQZ ka vendosur miratimin e modelit të fletës tip për mbledhjen e nënshkrimeve të 50 mijë zgjedhësve, siç sanksionohet në nenin 150 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe në nenin 127 të ligjit nr. 9087, datë 19.06.2003 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”.
Në përfundim të procesit të verifikimit të nënshkrimeve dhe saktësisë së dokumenteve të identifikimit të zgjedhësve, KQZ me vendimin nr.10, datë 28.06.2012 vendosi pranimin e kërkesës për zhvillimin e referendumit të përgjithshëm për shfuqizimin e një pjese të ligjit nr. 10463, date 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” si dhe dërgimin e kërkesës Presidentit të Republikës dhe Gjykatës Kushtetuese më datë 03.01.2013. Shtyrja e dërgimit të kërkesës nga KQZ është arsyetuar dhe bazuar në përcaktimet e pjesës së nëntë të ligjit nr. 9087, datë 19.06.2003 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”.
Gjykata Kushtetuese me Vendimin nr.8, datë 08.03.2013, ka vendosur pranimin e kërkesës si dhe deklarimin si të pajtueshme me Kushtetutën të kërkesës për zhvillimin e referendumit të përgjithshëm për shfuqizimin e nenit 22, pika 3, dhe nenit 49 të ligjit nr.10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”.
Bazuar në nenin 152, pika 3 të Kushtetutës, Presidenti i Republikës cakton datën e referendumit brenda 45 ditëve pas shpalljes së vendimit pozitiv nga Gjykata Kushtetuese. Në përputhje me këtë përcaktim kushtetues si dhe me nenin 119, pika 6 të Kodit Zgjedhor të vitit 2003, kërkesa për referendum duke mos kaluar në të gjitha procedurat e kërkuara, brenda datës 15 mars 2012, u shty deri në vitin 2013. Ndërkohë, neni 119, pika 2 e Kodit Zgjedhor të vitit 2003 nuk lejon mbajtjen e një referendumi të përgjithshëm brenda periudhës 6 muaj para përfundimit të mandatit të Kuvendit deri 3 muaj pas mbledhjes së parë të Kuvendit të ri (sipas një përllogaritje kjo periudhë korrespondon me datat 7 mars 2013 -17 dhjetor 2013).
Për sa më sipër, Presidentit të Republikës i mundësohet caktimi i datës 22 ose 29 dhjetor 2013 si datë për zhvillim referendumi.
Në këto kushte, Presidenti i Republikës vendosi të caktojë datën 22 dhjetor 2013 si datë për zhvillimin e referendumit të përgjithshëm me objekt shfuqizimin e nenit 22, pika 3, dhe nenit 49 të ligjit nr.10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”,- përfundon relacioni. 

NENET QË KËRKOHEN TË SHFUQIZOHEN
Në nëntor 2011, Alenaca kundër Importit të Plehrave (AKIP) iu drejtua Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me kërkesën për fillimin e procedurave për zhvillimin e një referendumi të përgjithshëm, për shfuqizimin e një pjese të ligjit, konkretisht nenit 22, pika 3 “Rrjeti i integruar i impianteve të trajtimit të mbetjeve”, si dhe nenenin 49 të ligjit, i miratuar në shtator 2011. 

Sipas grupit nismëtar, “nenet objekt shfuqizimi parashikojnë mundësinë e importit të mbetjeve me qëllim asgjësimi, duke vënë në rrezik qëllimin e ligjit që është kufizimi i importit të mbetjeve për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të individëve dhe cilësinë e mjedisit”. 

Sipas tyre, ligji është i vetëmjaftueshëm, pasi në rast shfuqizimi të nenit 49, i cili parashikon llojet e mbetjeve që lejohen të importohen, autoritetin e dhënies së autorizimit të importit dhe procedurat, nuk shkaktohen probleme për pjesën tjetër të tij, sepse ekzistojnë nene të tjera me parashikime të qarta ligjore dhe detyrime negative të shtetit. Konkretisht, neni 48 rregullon ndalimin e importit dhe të kalimit transit të mbetjeve të rrezikshme dhe ndalimin e mbetjeve jo të rrezikshme, për arsye ruajtjeje ose asgjësimi. 

Neni 22 parashikon që “Këshilli i Ministrave ndalon ose kufizon importin e mbetjeve, që destinohet për incinerim, kur ky operacion klasifikohet si rikuperim dhe vlerësohet se: a) një gjë e tillë është e nevojshme për të mbrojtur rrjetin e impianteve të trajtimit të mbetjeve; b) importe të tilla mundësojnë trajtimin ose asgjësimin e mbetjeve të vendit me mënyra që nuk përputhen me planet përkatëse të menaxhimit të integruar të mbetjeve”.
Ndërkohë neni 49, “Importi i mbetjeve jo të rrezikshme”, parashikon që në vend importohen vetëm mbetjet jo të rrezikshme apo mbetjet inerte, përveç atyre të përcaktuara në pikën 3 të nenit 48 të këtij ligji. 
“Importimi i mbetjeve, sipas pikës 1 të këtij ligji, është i mundur vetëm me autorizim të Këshillit të Ministrave. Kërkesa për autorizimin e importit paraqitet në ministri”, thuhet në nenin 49. Ndërkohë, po sipas këtij neni, “autorizimi i importit të mbetjeve jo të rrezikshme lëshohet vetëm në përputhje të plotë me këtë ligj dhe akte të tjera në fuqi”. Këshilli i Ministrave, kur shqyrton kërkesën për importin e mbetjeve jo të rrezikshme, merr në konsideratë arsyet e importimit të këtyre mbetjeve. Kërkuesi i autorizimit të importit të mbetjeve jo të rrezikshme duhet të provojë se janë shfrytëzuar të gjitha mbetjet, sipas llojit dhe kodit, të kërkuar në vend, ndërkohë që përcaktohet se autorizimi për importin e mbetjeve jo të rrezikshme është i vlefshëm për një periudhë kohe deri një vit dhe i nënshtrohet kushteve të përgjithshme. “Në autorizimin e importimit të mbetjeve përcaktohen: a) lloji i mbetjeve për importin e të cilave lëshohet; b) standardet që lidhen me ambalazhimin dhe etiketimin e mbetjeve dhe dokumentet shoqëruese gjatë transportit të tyre; c) kërkesat për monitorimin dhe raportimin e lëvizjeve të mbetjeve”, thuhet në nenin 49 të ligjit, që përcakton se Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit, miraton listën e mbetjeve që lejohen të importohen dhe rregullat për zbatimin e këtij neni”. 

Ndërkohë, sipas Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave, ligji përqas plotësisht Direktivën 2008/98/KE të Bashkimit Evropian dhe pjesërisht Rregulloren 1013/2006 për transferimin e mbetjeve.(LajmeShqip.com)

 
Lajme Shqip Tuesday, 05 March 2013 13:35

TIRANE– Gjykata Kushtetuese i ka hapur dritën jeshile mbajtjes së një referendumi kundër importit të mbetjeve, pas kërkesës së paraqitur nga një grup ambientalistësh dhe aktivistësh të shoqërisë civile. Vendimi është marrë, sipas burimeve nga gjykata, javën e shkuar me një shumicë dërrmuese të anëtarëve të saj (7 në favor dhe vetëm 1 kundër). Teksti së bashku me argumentat pritet të bëhet publik javën e ardhshme. 

Për vendimin foli mbrëmë edhe kryeministri Sali Berisha, i cili tha se vlerëson qëndrimin e gjykatës si një vendim historik. Pavarësisht pasojave të mundshme, tha ai “Gjykata sanksionoi atë që quhet demokraci direkte, një shtyllë e rëndësishme për një system demokratik”.

Debati për importin e plehrave ka nisur që në vitin 2011 kur Parlamenti miratoi një ligj të ri për trajtimin e mbetjeve urbane në të cilin ishin përfshirë edhe dy nene që lejonin importimin e tyre për qëllime riciklimi. Ambientalistët i kundërshtuan me forcë këto dy nene duke argumentuar se Shqipëria nuk ka mundësitë për kontrollet e nevojshme dhe se vendi sipas tyre mund të rrezikojë të kthehet në një destinacion për mbetjet e rrezikshme. Por sipas qeverisë, ligji është hartuar në përputhje me standartet europiane dhe janë vetëm 25 lloje mbetjesh që lejohet të hyjnë për qëllime riciklimi.

Në fillim të vitit të shkuar të grupuar në Aleancën kundër importit të Plehrave, aktivistët e të drejtave të njeriut dhe ambientalistët mblodhën mbi 60 mijë firma, duke dorëzuar kërkesën për referendum. Tani i takon presidentit të vendit që brenda 45 ditësh të shpallë datën. Referendumi nuk do të mund të zhvillohet përpara dhjetorit të ardhshëm, pasi 6 muaj para skadimit të afatit të Parlamentit dhe tre muaj pas mbledhjes së Parlamentit të ri nuk mund të mbahen referendume.(LajmeShqip.com)

 
Lajme Shqip Tuesday, 07 August 2012 18:59

Tiranë – Sekretari i çështjeve ligjore, Fatmir Xhafaj reagoi menjëherë pas deklaratave të Kryeministri Berisha mbi referendumin popullor për imunitetin, duke thënë se është e pakuptimtë të votohet për një çështje që s’ka palë kundërshtare.

Xhafaj sqaroi se Partia Socialiste është dakord me referendumin, por “të diskutohen 4 çështje: imuniteti (meqë do Kryeministri), reforma në drejtësi, ndalimi i marrëveshjes për cënimin e kufijve detarë, si dhe ndalimi i importimit të plehrave”.

“Ai do të ftojë qytetarët në referendum për një çështje që janë të gjithë në një mendje, i fton të votojë shqiptarët për tekat e tij. Ai do organizojë një proces që kushton miliona euro, nga taksat e shqiptarëve, të hapë një debat shterp për tu hequr nga vëmendja qytetarëve qeverisjen e tij të paaftë”, u shpreh Xhafaj në një konferencë për shtyp.

Ndërkaq, sekretari i çështjeve Ligjore, tha se Berisha “është tulla e fundit e murit që na mban me të shkuarën dhe na ndan nga e ardhmja. Ne nuk mohuam zgjidhjen kushtetuese, por të votohet të gjitha amendamentet si një pjesë e një procesi të përbashkët. Jemi pro amendamenteve që kufizojnë imunitetet e zyrtarëve të lartë. Të gjitha të tjerat janë spekulime politike që nuk meritojnë më debatin tonë”. (LajmeShqip.com)

 
Lajme Shqip Thursday, 28 June 2012 15:47

Tiranë – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) vendosi të enjten t`i hapë rrugën organizimit të një referendumi të përgjithshëm ‘kundër mbetjeve’, të kërkuar nga Aleanca Kundër Importit të Plehrave(AKIP).

Pas dy ditë shqyrtimi të kërkesës, KQZ, me 6 vota pro, vendosi sot ta konsiderojë të rregullt dokumentacionin e paraqitur nga grupi nismëtar i AKIP, që kërkon mbajtjen e një referendumi me qëllim shfuqizimin e dy neneve të ligjit “Për menazhimin e integruar të mbetjeve”. Pas miratimit të p/vendimit, KQZ, sipas ligjit do ia përcjellë kërkesën për referendum Gjykatës Kushtetuese më 3 janar 2013, e cila më pas do marrë në shqyrtim ligjshmërinë e saj.

Gjithashtu, për vendimin e sotëm të KQZ-së do të njoftohet dhe kryetari i Kuvendit dhe kryeministri. Në nëntor 2011, Aleanca kundër Importit të Plehrave depozitoi në KQZ kërkesën për mbajtjen e një referendumi të përgjithshëm për shfuqizimin e një pjese të ligjit “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i miratuar në Kuvend në shtator 2011. 
Sipas grupit nismëtar, dy nene të këtij ligji (22 dhe 49) lejojnë importimin e mbetjeve urbane nga vende të tjera në shërbim të industrive ricikluese, duke rrezikuar jetën e shoqërisë dhe mjedisin shqiptar.

Nga ana e saj Aleanca kundër Importit të Plehrave e quan farsë vendimin e marrë sot nga KQZ. “U përballëm me një farsë të këtij institucioni të njohur për bëmat e tij dhe për vendimmarrje komplet jashtë interesave të popullit e ligjit. KQZ vendosi në mënyrë qesharake që këtë vendim ta vendosë në sirtare dhe ta nxjerrë nga sirtati në janar 2013 që ta kapi neni dhe ligji se nuk mund të bëhet referendumi pasi pas 6 muajsh do jenë zgjedhjet parlamentare. Po tallen me një popull të tërë. “- tha anëtar i Aleancës Lavdosh Ferruni duke shtuar se pasi “të analizojmë cështjen me kujdes do të ndërmarrim dhe hapat e tjera” (LajmeShqip.com)

 
Lajme Shqip Friday, 22 June 2012 16:30

Tiranë – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i është përgjigjur sot kritikave të ambasadorit amerikan, Aleksandër Arvizu për mosdhënien e ende të një përgjigjeje për organizimin e një referendumi popullor për ligjin e importit të plehrave në Shqipëri.

Zëdhënësi Leonard Olli  deklaroi sot se KQZ nuk ka shkelur afatin për shqyrtimin e kërkesës, por se po vijon punën me verifikimin e materialeve, konkretisht verfikimin e firmave që janë hedhur pro mbajtjes së një referendumi. KQZ ende nuk ka dhënë përgjigje për kërkesën që Aleanca Kundër importit të Plehrave dorëzoi më 13 mars në KQZ.
Sipas Ollit afati skadon më 30 qershor.

“Grupi nismëtar i Aleacës kundër Importit të Plehrave dorëzoi më 13 mars, mbi 60 mijë firma . Që nga kjo kohë grupi nismëtar kërkoi që firmat të futet në kuti votimi me kod sigurie. Për 17 ditë KQZ kreu këtë proces. Dhe data e marrjes në shqyrtim e dokumenteve të identifikimit të firmëtareve, nisi më 30 mars. I bie që afati përfundimtar të jetë 30 qershor. “ Zëdhënësi i KQZ-së Olli siguron se para datës 30 qershor KQZ do t’i japë zgjidhje këtij problemi duke paralajmëruar dhe një mbledhje të këtij Komisioni. Ai shton se ka raste kur një person ka firmosur më shumë se 3 herë, “çka na detyron neve të bëjmë verifikimin e nevojshëm me ekspertë”.

AMBIENTALISTET ANKOHEN TE AVOKATI I POPULLIT

Ndërkohë një grup ambientalistësh zhvilluan sot paradite një takim me Avokatin e Popullit, zotin Igli Totozani. Ambientalisti Sazan Guri informoi Avokatin e Popullit se janë mbledhur 60 mijë firma për mbajtjen e referendumit, ndërsa KQZ ka shkelur afatet për marrjen në shqyrtim të kërkesës për referendum popullor. Nga ana e tij  Lavdosh Feruni, kreu i Aleancës kundër Importit të Mbetjeve tha se pretendimet e KQZ-së për firmaat “janë absurde.” Ambientalistët morën mbështetjen e Avokatit të Popullit në lidhje me gjetjen e një zgjidhjeje.  

KRITIKA E ARVIZU
Një ditë më parë gjate promovimit te nismës “Vepro Tani” nga Ambasada e SHBA-së në bashkëpunim me përfaqësues të shoqërisë civile, ambasadori i SHBA-se Aleksandër Arvizu kritikoi vendimin e KQZ-së për të mos marrë në shqyrtim të mbi 60 mijë firmat për referendumin kundër ligjit për importimin e plehrave në vend, duke saktësuar se KQZ po pengon realizimin e referendumit. Sipas tij me këtë veprim KQZ po minon edhe njëherë besimin e publikut për të vepruar me paanësi dhe në interes të gjithë qytetarëve.
(Sh.C)

 
Lajme Shqip Thursday, 19 April 2012 08:05

Tiranë – Këshilli i Ministrave miratoi sot autorizimin e “AMA RECYCLING”, sh.p.k. për importin e mbetjeve metalike të aluminit dhe të bakrit, për qëllime riciklimi.

Vendimi ka përcaktuar kodet e mbetjeve që importohen, si dhe sasinë e tyre, që është 7000 tonë. Mbetjet importohen nga Italia, Mali i Zi dhe Kosova. Transporti bëhet në rrugë tokësore, duke plotësuar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm ligjor për transportin ndërkombëtar të mbetjeve, si dhe kërkesat e kreut II, të vendimit nr.806, datë 4.12.2003, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave dhe të procedurave për importimin e mbetjeve, për përpunimin dhe riciklimin”.

Ambalazhimi i tyre do të bëhet në paleta, i presuar ose në thasë plastikë, konform aneksit III, të vendimit nr.825, datë 13.10.2010, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e listave të mbetjeve që lejohen të importohen për qëllime përdorimi, riciklimi dhe përpunimi”.
Ndërkohë, për çdo transfertë ndërkufitare të mbetjeve, sipas vendimit,”AMA RECYCLING”, sh.p.k.-ja, dorëzon, të plotësuar, në Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, dokumentin e lëvizjes/transfertës ndërkufitare të mbetjeve, sipas formatit të dhënë në aneksin IV, të vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.825/2010, dhe  monitorimi i tyre do të kryhet nga strukturat përkatëse të doganave.

Çdo transfertë mbetjesh duhet të jetë e pajisur me raport-analizë, të kryer për aspektin e radioaktivitetit. Periudha e lejimit të importit të mbetjeve metalike të aluminit dhe të bakrit nga “AMA RECYCLING”, sh.p.k.-ja, do jetë për një periudhë kohore njëvjeçare, që do të fillojë me hyrjen në fuqi të këtij vendimi.

Ndërkohë, vendimi përcakton se janë Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, që merr masat e nevojshme për kontrollin e procesit  të riciklimit të mbetjeve metalike të aluminit dhe të bakrit, nga  “AMA RECYCLING”, sh.p.k.-ja, pas miratimit të këtij vendimi, për të siguruar mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit të njeriut. (LajmeShqip.com)

 
Lajme Shqip Wednesday, 11 January 2012 18:00

Rreth 80% e shqiptarëve do të votonin kundër ligjit të importit të mbetjeve nëse do të mbahej një referendum. Në këtë rezultat ka mbërritur studimi i kryer nga Instituti i Alternativave për Kërkim dhe Zhvillim (IDRA).

Specialisti për zhvillimin e bizneseve në këtë institut, Ermal Çere, u shpreh se, studimi është kryer në zonat urbane dhe se pjesa më e madhe e popullsisë e konsiderojnë ligjin si një çështje të rëndësishme për vendin.

Ligji për “menaxhimin e integruar të mbetjeve” u votua me shumicë të thjeshtë në Parlament gjatë vitit që kaloi, edhe pse ky ligj u kthye mbrapsht për mosdekretim nga Presidenti i Republikës.

Neni 49 i këtij ligji parashikon importin e disa lëndëve dytësore për industrinë, të cilat janë quajtur të rrezikshme për mjedisin nga shoqëria civile.

 
Lajme Shqip Wednesday, 07 December 2011 19:00

Tiranë – Ligji i mbetjeve, i miratuar së fundi nga Kuvendi, është në përputhje të plotë me prioritetet politike të Bashkimit Evropian për mjedisin. Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave, Fatmir Mediu, e ka marrë këtë garanci nga Komisionari Evropian për Mjedisin, Janez Potiçnik.

Por, për Potiçnik, për qeverinë shqiptare është e rëndësishme zbatimi korrekt i kuadrit ligjor në përgjithësi, i këtij ligji në veçanti. Referuar këtij takimi, Mediu tha se “komisionari Potoçnik ndau të njëjtën bindje me ne, që ligji është në përputhje me direktivën evropiane. Dhe këtë qëndrim komisionari e mbajti pas analizës që DG Enviroment i ka bërë legjislacionit. Kjo strukturë ka vlerësuar se ligji për menaxhimin e integruar të mbetjeve është në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian”.

Mediu tha se “qeveria shqiptare i ka mbyllur derën importit të pakontrolluar të mbetjeve. Nga 484 lloje mbetjesh që importoheshin më parë, tashmë lista është reduktuar në 55, që i përkasin listës së gjelbër”. Sipas tij, qeveria shqiptare ka përcaktuar edhe një procedurë për lejet mjedisore, të cilën në fakt nuk e kanë as disa prej vendeve më të zhvilluara të BE, te të cilat lejet e importit i lëshon ministri i Mjedisit, ndërsa në Shqipëri mund të merret vetëm me vendim të Këshillit të Ministrave.

Ligji për menaxhimin e mbetjeve është shoqëruar me debate të shumta jo vetëm në Kuvend, por është hasur edhe me kundërshtimin e shoqërisë civile, e cila ka depozituar dhe një kërkesë për referendum. Lidhur me këtë, ministri Mediu vlerëson shqetësimin e shoqërisë civile, sepse kjo, sipas tij, “e ngre nivelin e diskutimeve për çështjet mjedisore në Shqipëri dhe pa diskutim që na vë përpara një përgjegjësie më të madhe”.

Ndërkohë, ai u ka bërë thirrje ekspertëve të fushës të analizojnë 55 mbetjet e listës së gjelbër, për të cilat lejohet importi. Nëse gjykojnë se ndonjë prej tyre paraqet rrezikshmëri, Ministria e Mjedisit mirëpret të gjitha sugjerimet apo vërejtjet e argumentuara dhe jemi gati të ndërhyjmë të përmirësojmë këtë listë, tha Mediu.

Ligji i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve është në kuadër të përafrimit e legjislacionit tonë me atë të Bashkimit Evropian, me direktivat Evropiane mjedisore, i kërkuar në raportet e përvitshme të BE. BE, nëpërmjet projektit INPAEL, ka mbështetur MMPAU në përgatitjen e kuadrit ligjor mjedisor. Ndërkohë, sugjerime rreth ligjit në adresë të MMPAU kanë ardhur vetëm nga grupi EKO Lëvizja, e cila përmban në vetvete një numër të madh shoqatash mjedisore. Sugjerimi ishte që në ligj të parashikohej detyrimi se importi për riciklim do të lejohej pasi këto industri të kishin ricikluar gjithë sasinë e mundshme brenda vendit, çka dhe u mor në konsideratë pa asnjë hezitim.

Ndërkohë, sipas Mediut, ligji hap rrugën për përcaktimin e rregullave të detajuara për trajtimin e mbetjeve organike, në mënyrë që të kompostohen dhe të ripërdoren. Po kështu, ligji hap rrugën për përcaktimin e rregullave të detajuara për trajtimin e ambalazheve, në mënyrë që ato të mos hidhen, por të ripërdoren dhe riciklohen, si dhe të një kuadri ligjor të detajuar për ndërtimin e landfilleve (si rregull rajonale), formave te tyre, lëndëve që pranojnë, etj.

Mediu tha se “legjislacioni i ri në fushën e mbetjeve është shumë më konservator sesa ai i mëparshmi”. Në ndryshim nga kuadri ligjor pararendës, ligji i ri hyn në sqarimin e një pjese të procedurave të importit, duke i forcuar ato në raport me të shkuarën.

 
Lajme Shqip Monday, 31 October 2011 17:44

Tiranë – Mazhoranca qeverisëse i është përgjigjur me të njëjtën monedhë presidentit të republikës i cili ktheu për shqyrtimin e ligjit për plehrat.

Komisioni Parlamentar për Veprimtarinë Prodhuese dhe Mjedisin rrëzoi me votat e maxhorancës dekretin e Presidentit Bamir Topi për kthimin në Kuvend të ligjit për menaxhimin e mbetjeve. Komisioni vendosi që ligji t’i kthehet Kuvendit në seancë plenare.

 Mbledhja e komisionit u shoqërua me debate midis deputetëve të opozitës dhe atyre të maxhorancës lidhur me nenin 48 dhe 49 për importin e mbetjeve.

Në Komision përfaqësuesit e ministrisë së Mjedisit argumentuan se ligji është në përputhje të plotë me direktivat evropiane, si dhe me legjislacionin e vendeve fqinjë. Zv/ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave, Taulant Bino, tha se “ligji është në përputhje me direktivat evropiane dhe legjislacionin e vendeve fqinje.

Shqipëria e shikon këtë çështje të integruar me Bashkimin Evropian dhe vendet fqinje”.

 Ligji ndjek frymën e vetëmjaftueshmërisë dhe afërsisë. Ne nuk marrim mbetje për t’i depozituar apo ruajtur, tha Bino, sipas të cilit, ligji garanton mbrojtje të mjedisit.

 Deputetët e opozitës kundërshtuan nenin për importin e mbetjeve, duke argumentuar se duhet të jetë prioritet menaxhimi i mbetjeve. Deputeti Besnik Bare tha se situata në vend e mbetjeve është kritike, ndërkohë që Konventa e Bazelit përcakton se përparësi duhet të kenë mbetjet në vend për t’u ricikluar, ndërkohë BE nuk detyron pasjen e nenit 49.

Në përgjigje zv/ministri Bino theksoi se pasja e këtij neni ndihmon industrinë e riciklimit. Aktualisht, sipas tij, kjo industri shfrytëzon vetëm 10-30 % të mbetjeve në vend për riciklim.

Përfaqësuesit e shoqatave mjedisore në komision shfaqën dhe pikëpamjet e tyre mbi çështjen e mbetjeve dhe importit të tyre.

Ambientalisti Lavdosh Ferruni dhe Blendi Kajsiu, përfaqësues të Aleancës kundër importit të mbetjeve, sqaruan arsyet pse e kundërshtojnë këtë ligj, nenin 49 të tij.

 
Lajme Shqip Saturday, 29 October 2011 15:16

Tiranë – Ligji për menaxhimin e mbetjeve, që u kthye ditë më parë nga Presidenti Bamir Topi për rishqyrtim në Kuvend, nuk është ligji i importit të mbetjeve dhe as nuk ka për qellim paresor te lejoje importin e mbetjeve. “Për çështjen e lejimit të importit të mbetjeve jo të rrezikshme, ligji është i përputhur jo vetëm me legjislacionin europian, por edhe me atë të vendeve fqinje si Maqedonia, Mali i zi, Serbia, Kroacia, Bosnja, Kosova etj. Nëse ky ligj është antikombëtar, antieuropian dhe antinjerëzor, siç thotë z. Rama, atëherë edhe direktiva europiane është antikombëtare, antieuropiane dhe antinjerëzore, edhe legjislacionet e vendeve të rajonit janë antikombëtare, antieuropiane dhe antinjerëzore”, tha zv.ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave, Taulant Bino.

Sipas tij, ligji për menaxhimin e mbetjeve ndalon importin në Shqipëri të mbetjeve toksike,

“Legjislacioni i ri në fushën e mbetjeve është shumë më konservator sesa ai i mëparshmi. Në ndryshim nga kuadri ligjor pararendës, ligji i ri hyn në sqarimin e një pjese të procedurave të importit duke i forcuar ato në raport me të shkuarën. Vendosja në ligj e procedurave provon se importi është më i kontrolluar se më parë. Çdo kush që do të dëshironte më pas të lehtësonte procedurat e importit, do t’i duhej më parë të ndryshonte ligjin”, shtoi zv.ministri Bino.

Ai sqaron se ligji nuk flet për import plehrash, por mbetjesh lëndë të parë. “Ky koncept sqarohet më shumë në nenin 8 të ligjit, i cili shprehet, ndër të tjera, se një mbetje e caktuar pushon së qeni mbetje, kur ka pësuar një operacion rikuperimi, përfshirë riciklimin, dhe vetëm në qoftë se substanca ose objekti përdoret gjerësisht për qëllime të caktuara, ekziston tregu apo kërkesa për një substancë ose objekt të tillë dhe substanca plotëson të gjitha kërkesat përkatëse për mbrojtjen e mjedisit e të shëndetit. Pra, importi i mbetjeve nuk është import ‘plehrash’, është import i lëndës së parë për industrinë, sikurse tulla për ndërtimin apo lëkura për prodhimin e këpucëve dhe pëlhura për prodhimin e konfeksioneve”, shtoi Bino.

Ndërkohë, ky ligj, sipas tij, i vjen në ndihmë industrisë së riciklimit. “Ligji i ri i synon t’i japë vlerë këtij tregu. Ai vendos më në fund në pikën 3 të nenit 18, detyrimin e njësive të qeverisjes vendore për të ndarë mbetjet në burim. Viti 2018 është afati i fundit për ndarjen e tyre. Bashkitë e komunat do të jenë tashmë të detyruara të merren seriozisht me riciklimin. Ky proces ka, sigurisht, kostot e veta fillestare, por në fund ai do të rezultojë fitimprurës jo vetëm për autoritetet vendore, por edhe për qytetarët e bizneset që do të paguajnë më pak për tarifën e pastrimit”, sqaroi më tej Bino.

Industria e riciklimit heq aktualisht nga mjedisi shqiptar pikërisht 10-30% të mbetjeve të vendit.  Kjo industri do t’i jepte vlerë 100% mbetjeve tona nëse ne të gjithë, pushtetarë e qytetarë, do t’i ofronim lëndën e parë që ajo kërkon. Ligji është hartuar me kërkesën, ekspertizën e financuar dhe të mbikqyrur nga Bashkimi Europian nëpërmjet projektit INPAEL, transpozon në mënyrë të plotë Direktivën Europiane Kuadër për Mbetjet dhe ka marrë parasysh dhe sugjerimet e ekspertëve më të mirë të mjedisit në Shqipëri.

12