12
 
Lajme Shqip Thursday, 03 April 2014 11:58

Sot me urdhër të prokurorit vendor nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, Policia e Kosovës ka arrestuar 10 zyrtarë nga Sektori i ndërtimit i Drejtorisë së Inspektoratit të Komunës së Prishtinës, prej tyre, shefin e sektorit, një zyrtar për ekzekutim, dhe 8 inspektorë për ndërtim, si dhe pronarin e një kompanie private të ndërtimit, ka njoftuar Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës

Për dhjetë zyrtarët e arrestuar nga Komuna e Prishtinës, ekziston dyshimi i arsyeshëm se kanë kryer veprën penale, Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 283 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, lidhur me veprën penale, Keqpërdorimi i pozitës zyrtare apo autoritetit zyrtar nga neni 422 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Ndërkaq, për të arrestuarin e njëmbëdhjetë, (pronari i një kompanie private), ekziston dyshimi i arsyeshëm se ka kryer veprën penale Falsifikim i dokumenteve nga neni 398, paragrafi 2 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
 
Prokurori i rastit, për të pandehurit, ka urdhëruar ndalimin policor në kohëzgjatje prej 48 orësh.
 
Arrestimi i sotëm është rezultat i hetimit paraprak, që është zhvilluar nga shtatori i vitit 2013, lidhur me ndërtimin e objekteve pa leje ndërtimore, në Komunën e Prishtinës. Gjatë kësaj kohe janë siguruar prova të rëndësishme për dyshimin e bazuar se personat e arrestuar kanë kryer veprat penale të lartcekura.

 
Lajme Shqip Tuesday, 21 January 2014 11:22

Rreth 6. 3 milionë dollarë dëm buxhetit të shtetit dhe 69 zyrtarë të dërguar për ndjekje penale është bilanci i auditeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit gjatë vitit 2013. Në analizën vjetore të KLSH-së mësohet dëmi i shkaktuar buxhetit të shteti gjatë vitit 2013 ishte më i lartë se ai i evidentuar në vitin 2012. Kështu dëmit ekonomik, për vitin 2013 është 58,778 mijë lekë më shumë se në vitin 2012. Sipas raportit të KLSh-së, për 55 subjektet e evidentuara janë rekomanduar shpërblimi i dëmit me vlerë 599,267 mijë lekë. Në këtë shumë përfshihen dhe 12 subjekte me vlerë 220,565 mijë lekë, të evaduar ditët e fundit të muajit Dhjetor 2013. Ndërkohë, nga verifikimi i 40 subjekteve me një dëm ekonomik prej 379,784,000 lekë, ose 64 % e rekomandimeve gjithsej, rezulton se 13 subjekte i kanë realizuar rekomandimet në masën 100%, ndërsa në 12 prej tyre në vlerën 64,822,000 lekë, kanë nisur njoftimet, por ende nuk ka filluar arkëtimi, shkruan shekulli.

 

Masat disiplinore 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka rekomanduar 580 masa disiplinore dhe administrative për vitin 2013. Sipas raportit të KLSH-së janë propozuar 22 masa për Bashkinë e Fierit, për Bashkinë e Tiranës janë propozuar 18 masa, për atë të Kavajës, 4 masa, për Bashkinë e Durrësit, 8 masa disiplinore. Ndërkohë, në drejtim të gjetjeve të rasteve që përmbajnë elementë të veprës penale të shpërdorimit të detyrës, janë paditur 75 persona në 20 subjekte dhe me efekte financiare prej 632,300 mijë lekë, nga e cila vlera prej 324,622 mijë lekë përfaqëson të ardhura të munguara. Në raport janë pasqyruar edhe institucionet përgjegjëse. Kështu INUK ka shkaktuar një dëm prej 99,653 mijë lekë, ALUIZNI Shkodër, 177,832 mijë lekë, ALUIZNI Vlora 2 me vlerë 10.137 mijë lekë, Bashkia Fier, 37,000 mijë lekë. Raportimi i kësaj shume më tepër se shpërblimi i dëmit vjen pasi këtu përfshihen vlerat e efekteve të zbulimeve në ALUIZNI-t, të cilat nuk janë rekomanduar si shpërblim dëmi, por si e ardhur e munguar në buxhetin e shtetit, me impakt negativ për fondin e kompensimit të ish pronarëve dhe cenim të interesit publik, kur në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar 2012 nuk raportohet asnjë rast. Sipas KLSH-së, për 55 auditimet e evaduara janë dhënë 1370 rekomandime të natyrave të ndryshme, me qëllim përmirësimin e gjendjes së subjekteve të audituara. 

 

Nuk zbatohen masat ndëshkimore

 

Pas konstatimit të shkeljeve KLSH-ja ka dhënë edhe rekomandimet për institucionet përkatëse dhe për masat organizative, disiplinore dhe administrative duke nisur nga masa disiplinore për largime nga puna të punonjësve të gjetur me shkelje janë në nivel shumë të ulët. Sipas KLSH-së, ky mosrealizim ka ardhur nga serioziteti i paktë i enteve të audituara në ndëshkimin e shkelësve të ligjit brenda stafit të tyre. Në dokumentin e auditimit janë pasqyruar edhe ankesat që kanë shkuar në KLSH. Nga 247 kërkesa dhe ankime në kompetencë të KLSH-së, 171 prej tyre janë verifikuar dhe u është dhënë përgjigja përkatëse, ndërsa 76 janë në vazhdim të verifikimit. 84.3 për qind e ankesave të adresuara KLSH-së i takojnë administrimit financiar, fushës së prokurimit publik, privatizimit dhe kthimit të pronës. Masa organizative janë rekomanduar 790, ndërsa për të njëjtën periudhë të vitit 2012 janë rekomanduar 1095. Kjo shihet si pozitive, për shkak se janë eliminuar ndjeshëm rekomandimet për zbatimin e ligjshmërisë kryesisht për procedurat e prokurimit. Rekomandimet e dhëna i janë përmbajtur parimit që masat të mos jenë formale por si produkt i konstatimeve gjatë auditimit, me synimin për përmirësimin e punës të subjekteve të audituara. 

 

Shkeljet 

 

Burimet zyrtare nga Kontrolli i Lartë i Shtetit bëjnë të ditur se vetëm në 9 muajt e parë të vitit në sektorin e doganave, janë shkaktuar dëme në arkën e shtetit në vlerën e përgjithshme prej 238 691 000 lekë. Ndërkohë, shkeljet në fushën e urbanistikës kapin shumën e përgjithshme prej 111 580 000 lekë, e konstatuar në: sektorin e Tatim- taksave, në vlerën e përgjithshme  prej 76 001 000 lekë. Auditimi i Kontrollit të Lartë të Shtetit në fushën e prokurimeve ka gjetur shkelje që arrijnë në vlerën e përgjithshme prej 312 117 000 lekë.  Përveç rasteve ku është konstatuar pabarazi në tenderë, audituesit kanë gjetur edhe shkelje të tjera procedurale siç janë mungesa e dokumentacionit për përzgjedhjen e fituesit. Një nga sektorët problematikë mbeten doganat ku thuajse të gjitha pikat doganore janë gjetur me shkelje.

 

Bilanci 

 

Dëm ekonomik në vlerën 599,267 mijë lekë, për 51 subjekte.

Masa organizative 783.

Masa disiplinore 512.

Masa administrative 68.

Kallëzime penale në 15 subjekte, për 69 punonjës.

 

Zyrtarët që shkelën detyrën 

 

1. Bashkia Kavajë, një kallëzim penal për 6 persona, për konsumimin e figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës, dëmi ekonomik i shkaktuar 12, 788 mijë lekë.

2. Bashkia Kuçovë, një kallëzim penal për 3 persona, për konsumimin e figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës, dëmi ekonomik i shkaktuar, 2,132 mijë lekë.

3. Bashkia Durrës, një kallëzim penal për 12 persona, për konsumimin e figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës dhe shkeljes së barazisë në tenderë, dëmi ekonomik i shkaktuar, 48,372 mijë lekë.

4. Bashkia Fier, një kallëzim penal për 2 persona, për konsumimin e figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës dhe shkeljes së barazisë në tenderë, dëmi ekonomik i shkaktuar, 99,196 mijë lekë.

5. Komuna Gjinar, Elbasan, një kallëzim penal për 4 persona, për konsumimin e figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës, dëmi ekonomik i shkaktuar, 11,839 mijë lekë.

6. Komuna Zall-Herr, një kallëzim penal për 5 persona, për konsumimin e figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës, dëmi ekonomik i shkaktuar, 1.749 mijë lekë.

7. Komuna Shez,Peqin, një kallëzim penal për 3 person, për konsumimin e figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës, dëmi ekonomik i shkaktuar, 2,705 mijë lekë.

8. Zyra Rajonale e ALUIZNI Vlora Nr. 2, një kallëzim penal për 1 person, për konsumimin e figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës, dëmi ekonomik i shkaktuar, 10,137 mijë lekë.

9. Zyra Rajonale e ALUIZNI Sarandë, një kallëzim penal për 6 persona, për konsumimin e figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës, dëmi ekonomik i shkaktuar, 165, 288 mijë lekë.

10. Zyra Rajonale e ALUIZNI Lezhë, një kallëzim penal për 3 persona, për konsumimin e figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës, dëmi ekonomik i shkaktuar, 129 mijë lekë mijë lekë.

11. Zyra Rajonale e ALUIZNI Shkodër, një kallëzim penal për 7 persona, për konsumimin e figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës, dëmi ekonomik i shkaktuar, 177, 832 mijë lekë mijë lekë.

12. Inspektorati Ndërtimor Urbanistik e Kombëtar, një kallëzim penal për 2 persona, për konsumimin e figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës, dëmi ekonomik i shkaktuar, 99,653mijë lekë mijë lekë.

13. Komuna Levan,Fier, një kallëzim penal për 7 persona, për konsumimin e figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës.

14. Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Korçë, një kallëzim penal për 7 persona, për konsumimin e figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës. 

15. Komuna Bërzhitë ,Tiranë, kallëzim penal për 4 persona për konsumimin e figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës.

16.  Bashkia Sarandë, kallëzim penal për 1 person për konsumimin e figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës.

17.  Bashkia Përmet, kallëzim penal për 1 person për konsumimin e figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës./Shekulli/

 

 
Lajme Shqip Sunday, 15 December 2013 19:23

Kallzimi ndaj Arben Imamit nuk ka qenë e para dosje në prokurori për çështjen e reklamave. Një tjetër padi është referuar gati një muaj më parë. Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm ka referuar në “Task-Force”, Prokurorinë e Tiranës.

 
Mësohet se, të akuzuarit për këtë tender, do të merren gjatë javës në vazhdim, për të dhënë dëshmitë e tyre për këtë skandal, shkruan shqiptarja.
 
Kallzimi penal është bërë ndaj ish-Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Hysni Burgaj, zëvendësdrejtorit të Përgjithshëm, Rasim Borishi dhe tetë anëtareve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në këtë drejtori, bën të ditur Top Channel.
 
Ndërkaq, në orën 18:00 Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri pritet të japë një deklaratë për shtyp për të sqaruar çështjen.

Akuza që rëndon mbi dy ish-drejtuesit e policisë dhe tetë zyrtarët e tjerë është ajo e shpërdorimit të detyres si edhe shkeljes së barazisë në tendera apo ankande publike.
 
Shkeljet, sipas një materiali me 11 faqe që ju drejtua Prokurorisë së Tiranës, kanë të bëjë me procedurën e prokurimit me objekt spotet publicitare televizive për informimin e qytetarëve në kuadër të liberalizimit të vizave.
 
Bëhet fjalë për pesë tendera në shkelje të ligjeve të prokurimit me një vlerë prej 318 milionë lekësh ose ndryshe thenë mbi 3 100 000 dollarë.
 
Sipas hetimit të bërë nga oficerët e policisë gjyqësore në Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm ka rezultuar se në tre tendera, komisioni i vlerësimit ka shpallur operatorin fitues dy, tre dhe një ditë përpara hapjes së ofertave duke paracaktuar fituesin që në të gjitha rastet.
 
Është vetëm një kompani, ajo Promo, e cila ka marrë të gjithë shumën prej mbi 3 100 000 dollarësh.
 
Në të gjitha procedurat e kryera veprimet e autoritetit kontraktor u kryen nga zv.drejtori i Policisë, Rasim Borishi, ne kundërshtim me vendimet e nxjerra nga Këshilli i Ministrave ku veprimet duhet të kryhen nga titullari i institucionit.
 
Një tjetër pikë e shkeljeve nga Komisioni i Prokurimit është se u shpall operatori fitues në bazë të çmimit dhe jo pikëve, ne kundërshtim me VKM në fuqi.
 
Një ndër pikat me shkeljen më të rëndë mbetet ajo se në dy procedura prokurimi mungon data e raportit përfundimtar të perpiluar nga ky komision, si edhe se në ftesat në ofertë, drejtuar operatorëve për pjesemarrje në prodhimin dhe transmetimin e spoteve publicitare, titullari i autoritetit kontraktor i është referuar një baze ligjore të shfuqizuar, thotë Top Channel.
 
Në kundërshtim me ligjin nuk është bërë njoftim në faqen zyrtare të internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe në komisonin nuk ka patur specialistë të fushave.
 
Një ndër me flagrantet si shkelje konsiderohet se janë përcaktuar që në procedurë prokurimi televizionet që do transmetonin spotet publicitare.
 
TË AKUZUARIT NGA ANA E PROKURORISË
Hysni Burgaj – Ish-Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit
Rasim Borishi – Ish- zv.drejtor i pergjithshem 
Kole Kukaj – Kryetar i komisionit të vlerësimit
 
ANETARË TË KOMISIONIT
Adelina Marashi    
Agim Hysko             
Besjana Martini     
Liza Tafili 
Meri Papakonstandini 
Klejda Plangarica          
Islam Cenga                  

 
Lajme Shqip Monday, 09 December 2013 17:23

Aleksandër Ndoja, një gazetar i vjetër ka denoncuar pak ditë më parë atë që e quan si “një skandal për të vënë Kujën”. Ndoja dëshmon se disa punonjës shqiptarë të njëkompanie turke e kanë kontaktuar pak ditë më parë duke i dhënë tre kampionëmineralesh me përmbajtje të lartë floriri.

Sipas Ndojës punonjësit në fjalë i kishin dëshmuar atij se nuk dëshironin që emrat e tyre të bëheshin publikë duke ia besuar Ndojës denoncimin e kësaj çështje. Në një intervistë për gazetën Dita, ai shprehet se kompania e cila po merret me ndërtimin e hidrocentraleve ka gjetur minerale me përbërje të madhe floriri.

 

“Unë kam bërë publike me aq mundësi sa kam pasur një episod tepër interesant që më ka ndodhur disa ditë më parë. Disa punonjës të një kompanieturke që ndërton disa hidrocentrale në lumenjtë Fan i Madh dhe Fan i vogël më kanë sjellë disa copëza mineralesh ku duket qartë përmbajtja tepër e lartë e bakrit. Punonjësit janë shqiptarë dhe të nxitur edhe nga vonesa e pagave dhe diskriminimi nga ana e kompanisë turke erdhën tek unë duke sjellë këtokampione mineralesh që të denoncoja si gazetar faktin që kompania turke nën koperturën e ndërtimit të një hidrocentrali në fakt ishte duke bërë vjedhje të floririt dhe të bakrit” shprehet ai. /albeu/

 
Lajme Shqip Friday, 29 November 2013 15:01

Abuzimi me detyrën dhe korrupsioni mbeten problemet më kryesore të administratës publike. Për të kuptuar më shumë se sa mund të jetë dëmi që i shkaktohet buxheti të shtetit nga abuzimi i vetëm tre personave në një dikaster mjafton të shikoni rastin e denoncuar sot.

Ministria e Punëve të Brendshme ka denoncuar në Prokurori tre ish-drejtuesit kryesorë të Qendrës së Shërbimit dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit (QSHAMT), pranë këtij dikasteri pasi nga kontrollet e ushtruara janë konstatuar mungesa në sasi të mëdha të karburantit dhe vajit lubrifikant, shkruan shekulli. 

Ram Oruçi, me detyrë Drejtor i Qendrës së Shërbimit dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit (QSHAMT), Syrja Hoxha, me detyrë shef i Shërbimeve të Brendshme në QSHAMT dhe Alban Neziri, me detyrë magazinier në QSHAMT, akuzohen se kanë vjedhur 12 tonë naftë dhe 4 tonë vaj për automjetet.

MB ka dorëzuar në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë procedim penal ndaj tyre për veprat penale të “Vjedhjes duke shpërdoruar detyrën” dhe “Shpërdorimit të detyrës”. Këta tre persona dyshohet se në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë tërhequr nga magazinat në administrim nga QSHAMT në muajin prill 2013 këtë sasi karburanti dhe vaji. Kjo sasi karburanti dhe vajrash lubrifikante nuk është gjetur as fizikisht dhe as e inventarizuar në kontabilitet të Financave të Institucionit.

Gjithashtu, ish-Drejtori i QSHAMT, Oruçi rezulton të jetë përgjegjës për nxjerrjen jashtë përdorimit, në shkelje të procedurave të parashikuara nga ligji, të dy automjeteve, një “Mitsubishi Pajero” me targa “TR 3330 K” dhe një “Ëolksvagen 4 Motion” me targa “Policia 0391”, me një vlerë të përgjithshme prej 7.451.957 lekësh. 

Po ashtu, shkelje të rënda janë vërejtur edhe në transferimin e 65 automjeteve nga Parku në drejtim të Rezervave Materiale të Shtetit në Lundër. Komisioni i ngritur për vlerësimin e këtyre automjeteve ka konstatuar se 58 prej tyre nuk ishin në gjendje pune dhe duheshin nxjerrë jashtë përdorimit, ndërsa nga ana e ish-drejtorit të QSHAMT nuk është paraqitur asnjë dokument për vlerësimin e gjendjes së mjeteve dhe as ndonje procesverbal për nxjerrjen e tyre jashtë funksionit.

 
Lajme Shqip Saturday, 09 November 2013 15:45

Tiranë- Foto të tjera të bëra në fazën fillestare të punimeve të kompleksit “Jon” kanë zbuluar shkeljet e kryera në ndërtimin e pallatit të vjehrrit të Lulzim Bashës. Një eskavator tregohet jashtë gropës ku do të ndërtohej pallati dhe se dyshohet se shërbente për shtyrjen e masës së gurëve në drejtim të detit.

Zbardhen foto të reja, që tregojnë se themelet e kompleksit “Jon” kanë hyrë në brendësi të shtratit të detit dhe se pallati në anën perëndimore të tij, është i mbështetur në kollona betoni, me qëllim shmangien e rrëshqitjes së objektit.

Gazeta “Shqiptarja.com”, ka mundur të sigurojë nga gjykata e Vlorës materiale nga dosja penale, ku për këtë çështje është marrë i pandehur shefi i Urbanistikës së bashkisë Vlorë, Odhise Zoto.

 

Fotot janë bërë gjatë fazës së punimeve të këtij objekti dhe se dallohet qartë se kompania “G.B.A Konstruksion” ka kryer punime në shtratin e detit me sondë, duke hapur gropa, dhe brenda tyre janë pilota me përbërje hekuri dhe betoni, me qëllimin e vetëm shmangien e rrëshkitjes së objektit kur të dilte në sipërfaqe por dhe për të ndalur rëshkitjen e masës së gurëve që mereshin nga hapja e gropës dhe hidheshin brenda në det.

Nga sa mësohet fotot në fjalë janë bërë nga inspektorët e INUK që në atë periudhë drejtohej nga Gjergji Bojaxhi, dhe se të gjitha materialet në muajin Shkurt i janë referuar prokurorisë së Vlorës, për hetime të mëtejshme.

 

Eskavatori në kantier

Gjatë inspektimit të punës në kompleksion “Jon” specialistët e INUK në atë kohë kanë dokumentuar me dhjetëra foto dhe procesverbale shkeljet që ishin kryer në kantier. Mes disa fotove, është fiksuar dhe një eskavator që ka qënë duke punuar jashtë gropës, ku është ndërtuar kompleksi “Jon”. Sipas dokumentacionit të asaj kohe të përpiluar nga INUK, ky eskavator ka shërbyer si mjet për shtyrjen e masivit të gurëve në drejtim të vijës bregdetare, pasi ato nxireshin nga gropa që hapej për pallatin.

Hedhja e masivit të gurëve brenda në det ka bërë që toka të shtohet në një distancë rreth 50 metra larg pozicionit të mëparshëm, duke krijuar një sipërfaqe artificiale të truallit. Më pas kjo sipërfaqe është arritur të hipotekohet në kundërshtim me të gjitha rregullat ligjore.
 
Trualli trekëndor

Nga një fotografim i bërë nga ajri, rezulton se sipërfaqja ku është ndërtuar kompleksi “Jon” ka një formë trekëndore. Mirëpo pavarësisht kësaj, pallati 8 katësh në pronësi të Xhuvi Sharxhit dhe Xhafer Isufit, vjehrrit të Lulzim Bashës, nuk ka një formë të tillë. I parë nga fotografimi ajror ai ka një formë krejt të kundërt me atë që ka trualli në të cilën është ndërtuar. Pikërisht në fotot ajrore, dallohet qartë se kompleksi “Jon” ka hyrë në ujin e detit. 

 
Lajme Shqip Saturday, 09 November 2013 14:53

Tiranë- Policia ka vijuar ditën e sotme aksionin për bllokimin e kamionëve me krom, të ardhur nga Bulqiza. Kamionët me krom u bllokuan me pretendimin e policisë se, sasia e mineralit duhet të peshohet në Qafën e Buallit. Policia kërkon që në fletën e shoqërimit të kromit të shënohet pesha dhe çmimi.

Por, i menjëhershëm ka qenë reagimi i kompanive të kromit që theksojnë se peshimi i mineralit është bërë në Durrës dhe se në Qafën e Buallit nuk ka peshore, shkruan shekulli. 

 

Kompanitë kërcënojnë se do të protestojnë nëse nuk zgjidhet problemi. Sipas tyre dëmi financiar i shkaktuar është tepër i madh pasi prej 3 ditësh biznesi po vijon i bllokuar nga policia në Bulqizë.

 
Lajme Shqip Wednesday, 06 November 2013 12:44

Fier- Pesë zyrtarë të kompanisëAlbpetrol dhe aministratori i një shoqërie private janë arrestuar nga policia pasi dyshohet se kanë kryer abuzime me vlerë më shumë se 47 milionë lekë. Sipas njoftimit të Prokurorisë së Përgjithshme të arrestuarit akuzohen se kanë blerë një autosondë në vlerën e 47.640.000 lekëve, ose ndryshme më shumë se 470 mijë dollarë kur kjo makineri vlerën e saj e kishte 130 mijë dollarë.

“Nga hetimet e Prokurorisë Fier është arritur të provohet se 5 punonjës të kompanisë “Albpetrol sh.a” kanë konsumuar elementët e veprës penale “shpërdorim detyre” në blerjen e njëautosonde në vlerën 47.640.000 lekë të reja, ndërkohë që vlera reale e saj ishte 130 mijë dollarë. Për më tepër, që kjo autosondë nuk funksionon”, thuhet në njoftimin e bërë Prokuroria e Përgjithshme.

Prokuroria ka bërë të ditur se, të arrestuar janë zyrtarët:
H. Gjeka, 47 vjeç, shef zyre, Albpetrol
G. Kodhelaj, 56 vjeç, specialist
V. Ndoni, 32 vjeç, inxhinjer
V. Xhaferraj, 50 vjeç, inxhinjer
Dh. Ceco, 60 vjeç, inxhinjer
Sh. Rama, 49 vjeç, administrator i një shoqërie private.

 
Lajme Shqip Sunday, 27 October 2013 12:45

Tiranë- Prokuroria e Përgjithshme pretendon se disponon provat e nevojshme që implikojnë kryetarin e Bashkisë së Vlorës, Shpëtim Gjika, në falsifikimin e procesverbaleve për favorizimin e dy ndërtimeve pa leje në qytetin bregdetar. Për këtë arsye, organi qendror i akuzës ka kallëzuar penalisht kryebashkiakun e Vlorës.

Në një konferencë për mediat, Drejtoresha e Kabinetit të Prokurorit të Përgjithshëm, Fjorida Ballauri bëri të ditur se Shpëtim Gjika akuzohet se ka falsifikuar, në bashkëpunim me shtetasen Eleni Dardhaj, procesverbalet e dy mbledhjeve të KRRT-së së Bashkisë, për të favorizuar dy ndërtime në Vlorë.

“Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim kërkesën ndaj 8 të pandehurve, ndër të cilët edhe për Kryetarin e Bashkisë Vlorë, Shpëtim Gjika, të gjithë të akuzuar për veprat penale të “falsifikimit të dokumenteve” dhe “ndërtim të paligjshëm”. Pas një hetimi, të nisur në shkurt 2013, prokuroria e Vlorës arriti të provonte se i pandehuri Shpëtim Gjika, në cilësinë e Kryetarit të KRRT-së së Bashkisë Vlorë, në bashkëpunim më të pandehurën Eleni Dardhaj, në cilësinë e punonjëses në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit pranë Bashkisë Vlorë, kanë falsifikuar përmbajtjen e dy proces verbaleve të mbledhjes së KRRT-së së Bashkisë Vlorë, përkatësisht të datës 24.03.2010 dhe 15.07.2010. Këto dokumente, të prodhuara nga dy të pandehurit, kanë në përmbajtje të tyre rrethana të rreme. Dy lejet e ndërtimit që përmenden në këto dokumente sikur janë marrë në shqyrtim dhe janë miratuar nga KRRT-ja e Bashkisë Vlorë, në të vërtetë nuk janë shqyrtuar dhe nuk janë miratuar nga KRRT-ja e Bashkisë Vlorë.”- deklaroi Ballauri.

Sipas Prokurorisë, është dhënë leje ndërtimi për pallate në zona që rezultojnë të jenë vende ku nuk lejohet të ndërtohet.

“Në bazë të të dhënave të rreme, të prodhuara nga të pandehurit, është dhënë leje ndërtimi: – për kompleks banimi dhe shërbimi 13-kate me parkim nëntokë me pronarë të truallit të pandehurit Aleks Ahmetaj, Artan Ferrati, Mustafa Tartari, me subjekt ndërtues “Deco System” sh.p.k, me përfaqësues ligjor të pandehurin Blerdi Liçaj. Vendi për të cilin, sipas këtij dokumenti të rremë, është lejuar kryerja e ndërtimit të mësipërm, ndodhet në bulevardin qëndror Vlorë-Skelë, në afërsi të Teatrit “Petro Marko”, në vendin e quajtur “Tre Rasat”, Vlorë. Duhet theksuar se në këtë zonë nuk lejohet të ndërtohet. Po ashtu, në bazë të të dhënave të rreme, është dhënë leje ndërtimi:
– për një godinë banimi dhe shërbimi 2-6 kate+papagingo, me një kat nëntokë, në lagjen Pavarësia, me pronar trualli të pandehurin Gëzim Feta e subjekt ndërtues EN-BJO sh.p.k, me përfaqësues ligjor të pandehurin Gentian Sherifaj. Vendi për të cilin, sipas këtij dokumenti të rremë, është lejuar kryerja e ndërtimit të mësipërm ndodhet në lagjen “Pavarësia”, brenda territorit të Portit Detar Vlorë. Duhet theksuar se në këtë zonë nuk lejohet të ndërtohet.”- thuhet në deklaratën e Prokurorisë.

Përveç kallëzimit për Shpëtim Gjikën, prokuroria ka dërguar në gjykatë një padi edhe për shtetasen Eleni Dardhaj, e dyshuar si bashkëpunëtore e kryebashkiakut në falsifikimin e procesverbaleve të KKRT-së. Ndërkohë mësohet se të pandehurit e tjerë janë: “Gëzim Feta, Gentian Sherifaj dhe Blerdi Licaj janë akuzuar për kryerjen e veprave penale “falsifikimi i dokumenteve” dhe “ndërtimi i paligjshëm” të kryer në bashkëpunim, të parashikuara nga neni 186/1, 199/a/1 e 25 të K.Penal. Ndërsa, të pandehurit Mustafa Tartari, Artan Ferati dhe Aleks Ahmataj janë akuzuar për kryerjen e veprës penale “ndërtimi i paligjshëm” të kryer në bashkëpunim, të parashikuara nga neni 199/a/1 e 25 të K.Penal.”

Kallëzimi penal për kryebashkiakun e Vlorës vjen në të njëjtën ditë, kur në qytetin bregdetar pritet të shembet me eksploziv një ndërtesë pa leje 7-katëshe./ballkanweb/ 

 
Lajme Shqip Tuesday, 08 October 2013 10:50

Prishtinë- Agjencia Kundër Korrupsionit është duke trajtuar rastin e Fatmir Gashit, i cili është emëruar zëvendësguvernator në Bankën Qendrore të Kosovës.

“Rasti po shqyrtohet pasi Gashimban njëkohësisht edhe pozitën e udhëheqësit të Këshillit të Kosovës përraportim financiar, organin kryesor që mbikëqyr kompanitë e auditimit në Kosovë”,-shkruan “Kosova Sot”. Këto pozita të mbajtura në të njëjtën kohë, mund ta vënë Gashin në konflikt të mundshëm interesi.

Ai u emërua zv/guvernator më 1 gusht 2013, ndërsa më 2 dhjetor 2011 është emëruar në pozitën e kryesuesit të Këshillit të Kosovës për Raportim financiar. Pozita e zëvendësguvernatorit, që e mban Gashi, është funksion publik dhe legjislacioni e kufizon mbajtjen e dy pozitave nga individët që shërbejnë si zëvendësguvernator në BQK.

12