Lajme Shqip Wednesday, 18 June 2014 19:20

Qeveria vendosi sot për një ndryshim në vendimin nr.144, datë 20.2.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrjen e një ekipi këshillues ushtarak (mat-a) të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin ushtarak “ISAF”, në Afganistan”. 

Në këtë vendim thuhet se “Shkronja “a”, e pikës 5, të vendimit nr.144, datë 20.2.2013, të Këshillit të Ministrave, ndryshohet, si më poshtë vijon: “a) dieta për ditët e qëndrimit, në masën 12 000 (dymbëdhjetë mijë) lekë në ditë, përveç pagës mujore;” 

Këshilli i Ministrave miratoi sot edhe një ndryshim në vendimin nr.145, datë 20.2.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrjen e forcave të armatosura të republikës së shqipërisë me përfaqësues në shtabin “EUFOR”, në kuadër të operacionit ushtarak “ALTHEA”, të Bashkimit Evropian, në Bosnjë – Hercegovinë”. 

Në këtë vendim thuhet se, “Shkronja “a”, e pikës 4, të vendimit nr.145, datë 20.2.2013, të Këshillit të Ministrave, ndryshohet si më poshtë vijon: “a) dieta për ditët e qëndrimit, në masën 6 000 (gjashtë mijë) lekë në ditë, përveç pagës mujore;”. 

Qeveria vendosi sot edhe për një ndryshim në vendimin nr.140, datë 28.2.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrjen e forcave të armatosura me përfaqësues në ekipin operacional të aleancës (TFA), të komandës së bashkuar të kundërzbulimit (ACCI), në operacionin ushtarak “KFOR”, Kosovë” 

Në këtë vendim thuhet se, “Shkronja “a”, e pikës 4, të vendimit nr.140, datë 28.2.2013, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, ndryshohet si më poshtë vijon: “a) dieta për ditët e qëndrimit, në masën 8 000 (tetë mijë) lekë në ditë, përveç pagës mujore;”. 

Qeveria vendosi sot edhe për një ndryshim në vendimin nr.530, datë 13.7.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrje në operacionin ushtarak “ISAF”, në Kandahar, Afganistan” 

Në këtë vendim thuhet se, “Shkronja “a” e pikës 5, të vendimit nr.530, datë 13.7.2010, të Këshillit të Ministrave, ndryshohet si më poshtë vijon: “a) dieta për ditët e qëndrimit, në masën 12 000 (dymbëdhjetë mijë) lekë në ditë, përveç pagës mujore;”. 

Qeveria vendosi edhe për një ndryshim në vendimin nr.197, datë 16.3.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrjen e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin ushtarak ndërkombëtar “KFOR”, Kosovë”, të ndryshuar” 

Në këtë vendim thuhet se, “Shkronja “a”, e pikës 5, të vendimit nr.197, datë 16.3.2011, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, ndryshohet si më poshtë vijon: “a) dieta për ditët e qëndrimit, në masën 4 000 (katër mijë) lekë në ditë, përveç pagës mujore;”. 

Qeveria gjithashtu vendosi për një ndryshim në vendimin nr.532, datë 7.7.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrje të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacione ushtarake, në shtabe të ndryshme në Afganistan”, të ndryshuar”. 

Në këtë vendim thuhet se, “Shkronja “a”, e pikës 2, të vendimit nr.532, datë 7.7.2010, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, ndryshohet si më poshtë vijon: “a) dieta për ditët e qëndrimit, në masën 9 000 (nëntë mijë) lekë në ditë, përveç pagës mujore;”.